POLISH-ENGLISH MASS PROJECT

(scroll down for translation)

Aktualizacja 10/03/2020.

Mam nadzieję, że przeglądacie cotygodniowe ogłoszenia parafii Holy Family.

DROGA KRZYŻOWA
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 10:00 i 19:30, odprawiana przez fr Patrick’a (w języku angielskim)

MSZA PO POLSKU
Msza święta będzie odprawiona przez księdza Zbigniewa Formella (Salezjanina), gościnnie przebywającego w Londynie. Tym razem wypadnie w niedzielę palmową, czyli 5-go kwietnia godzinie 17:00. Rozpocznie się ona w holu parafialnym, gdzie po oczytaniu Ewangelii – poświęcone zostaną palmy wielkanocne. Następnie przejdziemy procesyjnie do kościoła, gdzie msza będzie kontynuowana.

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Jak zwykle – bezpośrednio po mszy w holu parafialnym. Jest to okazja, aby nawiązać nowe kontakty z ludźmi, wyznającymi te same wartości religijne lub po prostu porozmawiać ze znajomymi. Wszyscy mile widziani.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Dziękuję wszystkim, który wypełnili ankietę. Rekolekcje pod hasłem “Będziesz miłował Pana Boga swego… bliźniego swego… i siebie samego” wygłosi ksiądz Zbigniew. Plan rekolekcji:

  • 3 kwietnia (dzień 1) godz. 19:00 – nauka rekolekcyjna “Spotkać się z samym sobą“, a po niej – Droga Krzyżowa wielojęzykowa*.
  • 4 kwietnia (dzień 2) godz. 19:00 – nauka rekolekcyjna “Spotkać bliźniego swego“, a po niej – wystawienie i modlitwa do Najświętszego Sakramentu.
  • 5 kwietnia (dzień 3) nauka rekolekcyjna “Spotkać Pana Boga swego” w trakcie mszy świętej.

* Jako, że jest to ostatni piątek przed Wielkanocą, kiedy odprawia się Drogę Krzyżową – ustaliliśmy z Fr Patrick, że będzie ona w kilku językach (m.in Polskim, Włoskim, Tamil, etc.), z napisami w języku angielskim. Osoby, które zadeklarowały pomoc w organizacji Drogi Krzyżowej, proszę o przybycie min. 10 minut wcześniej.

SPOWIEDŹ PO POLSKU
Po Drodze Krzyżowej (piątek), adoracji (sobota), a także bezpośrednio przed mszą świętą w niedziele (od godz.16:00) – będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi po polsku.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu: holyfamily@strona.pl.

Cezary

Updated 10/03/2020 .

I hope, you read Holy Family weekly newsletter.

THE WAY OF THE CROSS
Each Friday of Lent at 10am and 7:30pm, celebrated by fr Patrick (in English)

POLISH MASS
The mass will be celebrated by fr. Zbigniew Formella (Polish Salesian)., who is hospitably visiting London. This time it will be on Palm Sunday,
5th of April at 5:00pm. It will start in the parish hall, where after reading the Gospel – Easter palms will be blessed. Then we will go processionally to the church, where the mass will be continued.

COFFEE MEETING
As usual – immediately after mass in the parish hall. It is an opportunity to make new contacts with people who share the same religious values ​​or simply talk to friends. Everyone is welcome.

LENT RETREAT
Traditional polish preparation before Easter
Thank you to everyone who completed the survey. Lent Retreat under the slogan “You will love the Lord your God … your neighbour … and yourself” will be delivered by fr Zbigniew. Retreat plan:

  • 3rd April (day 1) at 7pm – “Meet with yourself“, followed by the multilingual “Way of the Cross” *.
  • 4th April (day 2) at 7pm – “Meet your neighbour“, followed by the exhibition and prayer to the Blessed Sacrament.
  • 5th April (day 3) – “Meet the Lord God” during the Holy Mass.

* As it is the last Friday before Easter, when the Way of the Cross is celebrated – we agreed with Fr Patrick that it will be in several languages ​​(including Polish, Italian, Tamil, etc.), with subtitles in English. People who have declared their help in organizing the Way of the Cross, please come with min. 10 minutes earlier.

CONFESSION IN POLISH
After the Way of the Cross (Friday), adoration (Saturday), and immediately before the Holy Mass on Sunday (from 4:00 PM) – you will be able to receive confession in Polish.

OTHER INFORMATIONS

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any query related to this project, contact me: holyfamily@strona.pl.

Cezary