POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 08/04/2021.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Najbliższa msza święta z polskimi elementami (czytania, modlitwy) w nieco okrojonej formie 11-go kwietnia 2021 o godzinie 18:00 (Niedziela Miłosierdzia Bożego). Ze względu na ograniczenia w ilości osób (max 25 osób dorosłych plus jedno dziecko na osobę, nie wliczając dzieci siedzących w wózku), proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa mailowo na adres holyfamily@strona.pl z podaniem ilości osób (rejestracja wymagana przez zasady NHS TEST & TRACE). Nie możemy zagwarantować miejsc. Lista uczestników zostanie przechowana w parafialnym sejfie przez okres 3 tygodni i zniszczona. Dla wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć z domu, msza będzie dostępna LIVE przez oficjalne konto Facebook.

WIELKANOCNE “ŚWIĘCENIE POKARMÓW”
Dziękujemy wszystkim, który przybyli na “Święcenie Pokarmów” za zrozumienie i przestrzeganie obostrzeń. Miejmy nadzieje, że w przyszłym roku takowych nie będzie i wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć, jak to było w latach poprzednich. Specjalne podziękowania dla Kasi, Moniki i Tomka, za okazaną pomoc w organizacji.

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Ze względu na restrykcje związane z COVID-19, zmuszeni jesteśmy zawiesić spotkania socjalne. Mamy nadzieje, ze zostaną one przywrócone wraz ze zniesieniem restrykcji.

WIARA 
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Czesław Miłosz

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl.

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Wielkanocne "Święcenie Pokarmów"

Food Blessing

2019

2020

2021

Updated 08/04/2021 .

I hope, you read Holy Family newsletter.

POLISH MASS
The next holy mass with Polish elements (readings, prayers) again in a slightly reduced form on 11th April 2021 at 18:00 (Divine Mercy Sunday). Due to the limitations in the number of people (max 25 adults + one child not sitting in a pram per adult), please notify us in advance of your willingness to participate by e-mail to the address holyfamily@strona.pl, stating the number of people. We cannot guarantee seats. Lists of participants will be kept in the parish safe for a period of 3 weeks and destroyed. For all those wishing to attend from home, the mass will be LIVE via an official Facebook account.

EASTER “FOOD BLESSING”
We would like to thank everyone who came to the “Food Blessing” for understanding and observing the restrictions. Let’s hope that next year there will be no such limits and that whole families will be able to participate, as it was in previous years. Special thanks to Kasia, Monika and Tomek for their help in organizing.

COFFEE MEETING
Due to COVID-19 restrictions, we are forced to suspend social meetings. We hope that they will be restored as the restrictions are lifted.

FAITH 
The word Faith means when someone sees
A dew-drop or a floating leaf, and knows
That they are, because they have to be.
And even if you dreamed, or closed your eyes
And wished, the world would still be what it was,
And the leaf would still be carried down the river.
It means that when someone’s foot is hurt
By a sharp rock, he also knows that rocks
Are here so they can hurt our feet.
Look, see the long shadow cast by the trees;
And flowers and people throw shadows on the earth:
What has no shadow has no strength to live.

(by Czeslaw Milosz)

OTHER INFORMATION

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary